CO2-emissiefactoren houtige biomassa voor www.co2emissiefactoren.nl

CO2-emissiefactoren houtige biomassa voor www.co2emissiefactoren.nl
In opdracht van de AVIH, namens de werkgroep CO2-emissiefactoren binnenlandse biomassa van het Agroconvenant Natuur, Bos, Hout en Landschap, zijn CO2-emissiefactoren beschreven voor een aantal veel voorkomende types houtige biomassa uit Nederland: shreds, chips, pellets en houtblokken. Deze zijn aangeboden aan de lijst www.co2emissiefactoren.nl.  Vijf van deze typen houtige biomassa uit Nederland zijn inmiddels ook opgenomen.
De lijst CO2-emissiefactoren geeft een overzicht van kentallen die gebruikt kunnen worden voor carbon footprinting: het toerekenen van broeikasgasemissies aan (bedrijfs-) activiteiten of producten. Met deze nieuwe CO2-emissiefactoren voor houtige biomassa uit Nederland, kan dus nu gerekend worden in bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder.

De uitgebreide onderbouwing is te vinden in het achtergrond- en verantwoordingsdocument.

De CO2-emissiefactoren zijn gebaseerd op de beschrijvingen van een 8-tal toeleveringsketens van houtige biomassa tot aan de afnemer. De beschrijvingen van het Europees onderzoeksinstituut JRC/BioGrace-II zijn als basis gebruikt, waarmee de Europees aanvaarde benadering en dezelfde wijze van systeemafbakening is gevolgd. De ketens zijn daarna volgens de ‘conservatieve praktijk’ beschreven en van data voorzien.  Dit houdt in dat voor elke ketenstap is gerekend met het meest ongunstigste voorbeeld uit de enquêteresultaten.

Het resultaat heeft zo een ‘conservatieve’ uitkomst, welke door de individuele ondernemers kan worden verbeterd. Door een andere logistieke aanpak, kortere rijafstand, andere houtsoort, andere brandstoffen of energiebronnen, andere machines, zuinig gedrag, etc. Met de E-land CO2 rekentool kan de ondernemer gaan rekenen, en verbeteringen inzichtelijk maken en aantonen.

Ketenbeschrijvingen van 8 toeleveringsketens tot aan de afnemer
(bijlage III, in het achtergrond- en verantwoordingsdocument)

Bijlage III en IV CO2-emissiefactoren houtige biomassa bij AVIH maart 2018

Op basis van de voorbeeldbeschrijvingen is gekomen tot CO2-emissiefactoren voor een vijftal typen houtige biomassa als biobrandstof- en -grondstof.

CO2-emissiefactoren houtige biobrandstoffen

De beschrijvingen van de toeleveringsketens in dit project zijn tot aan de afnemer. De conversiestap (van brandstof naar warmte of stroom) is niet meegenomen. Voor de CO2-emissiefactor van houtige biomassa ingezet als biobrandstof zijn de Europees erkende conservatieve waarden van deze stap aan de berekening toegevoegd (zie tabel).

Bijlage IVa biobrandstoffen CO2-emissiefactoren houtige biomassa bij AVIH maart 2018

CO2-emissiefactoren houtige biogrondstoffen

Bijlage IVb biogrondstoffen CO2-emissiefactoren houtige biomassa bij AVIH maart 2018